Đề bài:

Nhập số n vào từ bàn phím in ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n, tính tổng các số nguyên tố đó. Yêu cầu dùng vòng lặp FOR.

Tổng số nguyên tố

Tổng số nguyên tố

Biến KT dùng để xác định số i (chạy từ 2 đến n) có phải là số nguyên tố hay không.