Một bạn có hỏi cách giải bài lập trình pascal như nhau :

Nhập vào mảng n phần tử xuất ra tổng của các số nguyên tố trong mảng đó.

Đây là một đề tương đối dễ, do đó chúng tôi sẽ trình bày bài ở dạng sử dụng hàm để các bạn tiếp nhận thêm kiến thức.
Hàm ở đây tên là NT với tham trị đưa vào là một con số và hàm này sẽ kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không, việc kiểm tra được thực hiện qua vòng lặp tối ưu While (n mod i <> 0)and(i<Sqrt(n)), các bạn có thể xem lại bài in ra các số nguyên tố ở đây.

Các bạn có thể thấy khi nhập số phần tử của mảng chúng tôi để nó trong vòng lặp, điều này đảm bảo rằng người nhập không thể nhập số âm hay lớn hơn max. Nếu cố tình nhập vòng lặp không thỏa điều kiện và người dùng sẽ phải nhập lại tuy nhiêu nếu họ cố ý nhập vào chuỗi hay số thực thì đành chịu.

Program tong_cac_so_ng_to_trong_mang;
Uses crt ;
Const Max = 500;
Type mang = Array[1..max] of integer;
Var S,n,i:integer;
    A:mang;
Function NT(n:integer):boolean;
Var i:integer;
Begin
  If (n=0)Or(n=1) then NT:=False
  Else
Begin
  i:=2;
  While (n mod i <> 0)and(i<Sqrt(n)) do i:=i+1; 
  If i>Sqrt(n) then NT:=True Else Nt:=False;
End;
End;
{Function NT}
Begin {Chuong trinh chinh}
 Repeat
   Clrscr;
    Write('Ban nhap mang co bao nhieu phan tu : '); Readln(n);
 Until (n<=max)And(n>0); 
For i:=1 to n do 
Begin Write('A[',i,']='); Readln(A[i]); End; 
S:=0; 
For i:=1 to n do If NT(A[i]) then S:=S+A[i]; 
Write('Tong cac so nguyen to trong mang = ',S); 
Readln; 
End.

Phần nào không hiểu các bạn có thể hỏi chúng tôi ngay tai trang web hay trên fanpage, chúng tôi sẽ giải thích thêm.