Thứ Bảy, 19 - Tháng Mười - 2019
Trang chủ Lập trình Pascal Tìm abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c

Tìm abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c

18
0

Tìm tất cả các số có 3 chữ số thỏa điều kiện abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c

Program tim_so_thoa_dk;
Uses crt;
Var i,a,b,c:integer;
Begin

   For a:=1 to 9 do
    for b:=0 to 9 do
     for c:=0 to 9 do
      if (100*a+10*b+c)=(a*a*a+b*b*b+c*c*c) then
        writeln(a,b,c);

    readln;

End.}

Nguồn: Emyeutinhoc

Các bình luận

Bình luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here