Dùng ngôn ngữ lập trình Pascal giải bài toán cổ trăm trâu 100 cỏ sau:

Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Lụ khụ trâu già
Ba con một bó
Trăm con ăn cỏ
Trăm bó no nê.
Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm , trâu già ?

Giải thích :

Có một trăm con trâu ăn hết một trăm bó cỏ. Mỗi con trâu đứng ăn đưọc 5 bó. Mỗi con trâu nằm ăn được 3 bó và ba con trâu già thì chia nhau chỉ ăn đưọc 1 bó. Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, bao nhiêu con trâu nằm và bao nhiêu con trâu già.

Phân tích:

Trâu đứng ăn 5 => số cỏ ăn là 5 bó => số trâu đứng <=20.
Trâu nằm ăn 3 => số cỏ ăn được là 3 bó => số trâu nằm <=33
Trâu già = 100 – số trâu đứng – số trâu nằm.

100Trau.jpg

Program ConTrau;
Uses Crt;
Var i,j,k:byte;
Begin
 Clrscr;
 Textcolor(Green);
 For i:=1 to 20 do
  For j:=1 to 33 do
   begin
   k:=100-i-j;
   if 5*i+3*j+k/3 = 100 then
    Writeln('Trau dung ',i,' trau nam ',j,' trau gia ',k);
   end;
 Textcolor(Yellow);
 Writeln('http://emyeutinhoc.com');
 Readln
End.
{ http://emyeutinhoc.com }

Bài toán có 3 nghiệm các bạn có thể trình bày lại kết quả cho rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện hơn.