Vừa gà vừa chó
bó lại cho tròn
ba mươi sáu (36) con
một trăm (100) chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó.

Code gợi ý  giải bài toán cổ gà chó:

Sử dụng 2 vòng lặp duyệt qua tất cả các trường hợp, trường hợp nào thảo điều kiện thì viết ra, ta sẽ thử lần lượt từng trường hợp 1:
1 con gà 1 con chó
1 con gà 2 con chó
1 con gà 3 con chó

1 con gà 4 con chó
1 con gà 5 con chó
…..
1 con gà 35 con chó
2 con gà 1 con chó
2 con gà 2 con chó
2 con gà 3 con chó
2 con gà 4 con chó
2 con gà 5 con chó
…. trường hợp nào thỏa điều kiện Gà + chó =36 (cái đầu) và 2*chân gà + 4*Chân chó =100 (cái chân) thì hiện ra kết quả số gà và chó

Program Tinh_ga_cho;
Var ga,cho:byte;
Begin
 For ga:=1 to 36 do
  For cho:=1 to 36 do
  begin
   if (ga+cho=36)and(2*ga+4*cho=100) then
	begin
     Writeln('So ga la',ga:3,' con va so cho la ',cho:3,' con');
	exit;
   end;
  end;
Readln;
End.