chào tất cả các bạn để dễ theo dõi những bài hướng dẫn lập trình pascal. hôm nay mình giới thiệu về nội dung chính của những phần học lập trình Pascal như sau:

  1. giới thiệu về lập trình Pascal
  2. cấu trúc chương trình Pascal
  3. các lệnh cơ bản trong pascal
  4. cấu trúc điều khiển
  5. cấu trúc lặp
  6. mảng trong pascal
  7. xử lý file trong pascal
  8. bài tập tổng hợp.