Pascal

Cắt khoảng trắng thừa trong chuỗi

Đề bài: Nhập vào 1 chuỗi trong đó có rất nhiều khoảng trắng, hãy cắt hết các khoảng trắng thừa ở đầu, giữa và cuối ví dụ:”                 Nguyen                 Van              Teo                         “ sau khi xử lý xuất ra “Nguyen Văn Teo” Cách làm: Chạy vòng lặp kiểm tra xem trong chuỗi …

Read More »
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?