Công thức tính:

Đơn vị = Số mod 10

Hàng chục = (Số / 10 ) mod 10

Các bình luận

Bình luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here