Sử dụng 2 vòng lặp duyệt qua tất cả các trường hợp, trường hợp nào thảo điều kiện thì viết ra, ta sẽ thử lần lượt từng trường hợp 1:
1 con gà 1 con chó
1 con gà 2 con chó
1 con gà 3 con chó
1 con gà 4 con chó
1 con gà 5 con chó
…..
1 con gà 36 con chó
2 con gà 1 con chó
2 con gà 2 con chó
2 con gà 3 con chó
2 con gà 4 con chó
2 con gà 5 con chó
…. trường hợp nào thỏa điều kiện Gà + chó =36 và 2*gà + 4*chó =100 thì hiện ra kết quả số gà và chó

Các bình luận

Bình luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here