Bài 1: Giới thiệu chương trình + Ứng dụng đầu tiên

Bài 2: Tạo hiệu ứng và tương tác với phím

Bài 3: Tạo trò chơi nhảy múa