Đề thi tin học trẻ Quy Nhơn 2017

Giải câu 1

To Cau1
    CS HT
    Repeat 24[
            Repeat 4[fd 100 RT 90]
                    RT 360/24 PU FD 10 PD]
    Pu RT 90 FD 38 LT 90 BK 5 PD
    Circle 120
End
Cách giải câu 2

Cách giải

Câu 2 code của thầy Nguyễn Nguyễn FB

Vì hình chữ nhật to ABCD chia làm 4 hình chữ nhật nhỏ mà đa giác lại là 1/2 diện tích của tổng tất cả 4 hình chữ nhật nhỏ đó nên diện tích nó chính bằng 1/2 diện tích của ABCD, các bạn có thể tham khảo cách tính khác ở dưới.

Mở rộng bài toán trên : sau khi nhập vào các thông số tính toán ra diện tích và vẽ lại hình.
To Cau2z
PD CS
Messagebox[Thong bao][Nhap lan luot Shcn MBKO Shcn OIDN va do dai NC]
Make "a first rl
Make "b first rl
Make "c first rl

Make "BK :a/ :c
Make "KC :BK/2
Make "cr :BK + :KC
Make "DN :b / :KC
Make "cd :DN+ :c

Repeat 2[FD :cr RT 90 FD :cd RT 90]
FD :KC RT 90 FD :cd
Setxy :DN 0
Setxy 0 :KC
Setxy :DN :cr
Setxy :cd :KC

PU HOME PD
RT 90 FD :DN LT 90 FD :cr
Make "Shcn :cd* :cr
Make "Stg1 (:BK* :DN)/2
Make "Stg2 (:c* :BK)/2
Make "Stg3 (:KC* :DN)/2
Make "Stg4 (:KC* :c)/2
Make "Scl :Shcn - (:Stg1+ :Stg2+ :Stg3+ :Stg4)

RT 90 PU Setxy -30 -30
Label (list "Dien "tich "tu "giac "MKNI :Scl)

END