Đề bài: Nhập vào 1 chuỗi trong đó có rất nhiều khoảng trắng, hãy cắt hết các khoảng trắng thừa ở đầu, giữa và cuối ví dụ:”                 Nguyen                 Van              Teo                         “ sau khi xử lý xuất ra “Nguyen Văn Teo”

Cách làm: Chạy vòng lặp kiểm tra xem trong chuỗi có 2 khoảng trắng liên tiếp nhau không, nếu có thì xóa 1 khoảng trắng đi, khi kết thúc vòng lặp này thì không còn 2 khoảng trắng nào liên tiếp nhau

While Pos(‘ ‘,s)>0 Do Delete(s,pos(‘ ‘,s),1); kế đó kiểm tra ký tự đầu tiên và cuối cùng có phải là khoảng trắng không, nếu ohair thì xóa đi.

Program ChuanHoaChuoi;
Var s:String;
Begin
 Write('Nhap chuoi mauon chuan hoa :');
 Readln(s);
 While Pos(' ',s)>0 Do  Delete(s,pos(' ',s),1);
 If s[1]=' ' then delete(s,1,1);
 If s[length(s)]=' ' then delete(s, length(s),1);
 Write('Chuoi sau khi xu ly:',s);
 readln
End.
{ http://emyeutinhoc.com }